งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวท. มร.ลป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลกรศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับการอ.อานีสรา โศภนะศุกร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสืบค้น OPAC และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา วรรณเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร