สวท. มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ครูและนักเรียน ประจำปิงบประมาณ 2566

ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธิดา พลชำนิ หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯ พร้อมด้วย อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ และบุคลากรจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และดำเนินโครงการพระราชดำริฯ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คณะครุศาสตร์ เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียน ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดวางระบบภายในห้องสมุด รวมถึงจัดอบรมครูผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด เรื่อง การปฏิบัติงานห้องสมุดในโรงเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าความรู้ในห้องสมุดแก่นักเรียน และเตรียมงานในโครงการตามพระราชดำริฯ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โดยมีครูใหญ่ และครูที่ดูแลห้องสมุดจากโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และโรงเรียน ตชด.ไลออนส์มหาจักร 9 บ้านป่าข้าวหลาม เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด