ศูนย์วิทยบริการฯ (ห้องสมุด) มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก

ศูนย์วิทยบริการฯ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก ภายใต้กิจกรรมงานคัดเลือกหนังสือ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 โดยมีการให้บริการคลินิกบรรณารักษ์ การบริการซ่อมหนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ส่งเสริมให้ทรัพยากรสารสนเทศ ภายในศูนย์วิทยบริการฯ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกหนังสือเป็นจำนวนมาก