ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียนพิการ

นางสาวศิริลักษณ์ พิลัยหล้า ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา ไชยโย นักวิชาการพิเศษ และนักศึกษาพิกา ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อแก่นักศึกษาพิการ ในมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี 66 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในครั้งนี้ เป็นการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาพิการได้เรียนรู้ทักษะวิชา และได้รับข้อมูลเพื่อการค้นหาตัวเอง วางแผนการเรียนรวมถึงการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เพื่อให้การช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร นักศึกษาปกติและผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อนักศึกษาพิการ ให้ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาการปรับตัวและพัฒนาการปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาพิการ และดูแลสวัสดิการแก่นักศึกษาพิการตามความเหมาะสม

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ