งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนายวีรเชษร์ ภิมาลย์ นักวิชาการเกษตร บรรยายหัวข้อ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจากเศษใบไม้ และการทำปุ๋ยหมักอย่างถูกวิธี การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร เกษตรกร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการนำไปปรับใช้ในวิชาเรียนและวิชาชีพด้านการเกษตรของตน และเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ผลผลิตและรายได้อย่างถูกต้อง โดยมีกำหนดจัดการอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 15 คน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ