งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รร.สาธิต มร.ลป.จัดโครงการ Summer Course 2022

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ Summer Course 2022 ระหว่างวันที่ 1 – 29 เมษายน 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเสริมทักษะ สร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการ 119 คน กิจกรรมประกอบด้วยดังนี้
ระดับอนุบาล
1. Dotty Dot การใช้หมุด ปักลงไปยังกระดาษ ที่มีรูปภาพฝึกกล้ามเนื้อมือ
2.Learning by cooking การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำอาหารหลากหลายเมนู
3.story brain gym activity นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด เพื่อฝึกทักษะการฟัง การพูด การตั้งคำถามและตอบคำถาม การแสดงเป็นตัวละครในนิทาน
ระดับประถมศึกษา
1. Swimming for Survival การฝึกทักษะการว่ายน้ำและเอาตัวรอดโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. Robot การใช้ทักษะวิทยาการคำนวณในการบังคับหุ่นยนต์โดยวิทยากรจาก Global Innovation School มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. Movement Music การเคลื่อนไหว การทรงตัว ตามจังหวะเสียงดนตรี วิทยากรจากทีมงาน Happy Music
4. Survival Skills ฝึกการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ฉับพลัน โดย คณะพยาบาลและสาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน และได้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อดำเนินจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย