งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รมว.อว.ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 03-4-65

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในการนี้ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รายงานผลชุดองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมสกุลช่างลำปาง ตลอดจนทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเมือง และจังหวัดลำปางในมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ