งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลำปาง ร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ณ ห้องอัศวิน แกรนด์บอลรูม A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการศึกษา  และการนำงานวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ สำหรับเป็นต้นแบบหรือเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมี รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานอนุกรรมมาธิการการอุดมศึกษาคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร