มร.ลป. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาและขยายระบบการสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พื้นที่จังหวัดลำปาง (ลำปางโมเดลแก้จน) ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งได้ศึกษาดูงานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสื่อมาตรฐาน ณ LPRU MARKETPLACE ชั้น 1 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมงาน ให้การแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ