งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มร.ชม.

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมกันนี้ได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพยาบาล ณ อาคารเรียนรวม 45 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง