มร.ลป. เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการเรียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการเรียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การถวายรายงานผลการเรียนในครั้งนี้ ได้กำหนดการถวายรายงาน ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2566 โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักเรียนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 3 คน คือ ลำดับที่ 1 นางสาวกมลพรรณ รัตนโชติวิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ จังหวัดตาก มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.65 ลำดับที่ 2 นางสาวผาณิต รังสีพนาไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.19 และลำดับที่ 3 นางสาว จันจิราหัวใจรักคีรีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.42 ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จังหวัดตาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษา รวมจำนวน 36 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด