งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการเรียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการเรียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ผ่านระบบออนไลน์ เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

การถวายรายงานผลการเรียนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จังหวัดตาก จำนวน 2 คือ ลำดับที่ 1 นางสาวผาณิต รังสีพนาไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.19 และลำดับที่ 2 นางสาว จันจิราหัวใจรักคีรีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.42 ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 จังหวัดตาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษา รวมจำนวน 36 คน