งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์วิทเอก สว่างจิตรา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รวมพิธีสวดพระอภิธรรมอาจารย์วิทเอก สว่างจิตรา อาจารย์สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน คณะครุศาสตร์ ณ วัดมงคลวราราม (วัดข้างน้ำ) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้กำหนดการพิธีฌาปนกิจศพ ในการนี้กำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ฌาปนกิจสถานวัดมงคลวราราม (วัดข้างน้ำ)