งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ” ระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กับไบร์ทเทอร์บี โดยมี ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณเพ็ญสุดา เหล่าศิริพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริส คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเดอะคริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท อาคารเกษร ทาวเวอร์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ YouTube Live

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มุมมองผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมเพื่อความสำเร็จในอนาคต” โดยมี ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คุณวันจักร มนตรีวรรณ รองกรรมการ บริษัท เอสซีจี เอชอาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด คุณพัชมน วงศ์ฝาย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาบุคลากร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด คุณหทัยรัตน์ ตรรกนิพนธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส และผู้บริหารฝ่ายการเรียนรู้และภาวะผู้นำ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และคุณอุษณี อภิรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคต รองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ การทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่ตอบโจทย์อนาคต รองรับการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ