เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ผู้เชี่ยวชาญในคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ เข้าร่วมประชุมระดมสมอง FOCUS GROUP “การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 (ภาคเหนือครั้งที่ 1 )” ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสลุงเงินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมครั้งนี้จัดโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รปว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานในระดับภาคประจำปี 2567-2570 และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายต่างๆที่ปฏิบัติในพื้นที่ให้รับทราบแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด