งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 14 แห่ง จำนวนกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2566 ณ NSP Conference Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการอุทยานฯในระยะยาวร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและเอกชนต่อไป