มร.ลป. ศึกษาดูงาน Success Case ของ วว.พร้อมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย อ.ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ กลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน Success Case ด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คลองห้า จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับฟังการบรรยายเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และการจัดการนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ และศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมการศึกษาดูงานและหารือแนวทางการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยฯ กลุ่มภาคเหนือ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หัวหน้าแผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2 เป็นตัวแทนเครือข่ายในการนำเสนอผลการดำเนินงานการวิจัยต่อคณะศึกษาดูงานและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักในการดำเนินการแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยทั้ง 7 ภูมิภาคของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด