มร.ลป. ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการหมักเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้คุณภาพ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญในคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีการหมัก พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการหมักเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้คุณภาพ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ นำโดย นายอาคม มีเมลล์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (ศพก. วังใต้) ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้คุณภาพ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เกิดความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ ตลอดระยะเวลาในการหมักเมล็ดโกโก้ให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น และได้มีการอภิปราย ซักถาม ถึงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมักเพื่อให้ได้เมล็ดโกโก้แห้งที่ได้คุณภาพ รวมไปถึงการทดสอบคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งที่ได้จากการหมักด้วยวิธีการ cut test โดยจะมีการวางแผนงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการหมักเมล็ดโกโก้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้มีคุณภาพดีและมีความสม่ำเสมอต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด