งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วม MOU ว่าด้วย การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI)

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องสัมมนา Auditorium ชั้น 1 อาคาร A อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดการสัมมนา

ในการนี้ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน พร้อมด้วย อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อน NQI กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน ได้รับเกียรติจากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อน NQI ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย สมุนไพร (กัญชง กัญชา) และอาหารมูลค่าสูง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ