งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วม MOU ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย อว. ระหว่าง ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สำหรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re skills Up skills and New skills) กำลังคนทุกลุ่มวัยในด้านเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตร พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้านเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตรสำหรับกำลังคนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ