มร.ลป. ร่วม MOU ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย อว. ระหว่าง ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) สำหรับการพัฒนาและยกระดับทักษะ (Re skills Up skills and New skills) กำลังคนทุกลุ่มวัยในด้านเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตร พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้านเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมเกษตรสำหรับกำลังคนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0