มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถอดบทเรียน โครงการเล่านิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในโครงการเล่านิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการเล่านิทาน เทคนิคการเล่านิทาน และกิจกรรมการสาธิตการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ความรู้และเทคนิคการเล่านิทานสร้างสุขในเด็กปฐมวัย และสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างเสริมพัฒนาการบุตรหลานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด