งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงานแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงานแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมดังกล่าว โดยมี นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม สำหรับการขอรับการสนับสนุนเงินเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น สำนักงานบริหารกองทุนฯ จะเปิดรับเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://enconfund.go.th

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร