งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมหารือเตรียมความพร้อม “การจัดนิทรรศการศิลปกรรมสกุลช่างลำปาง”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ และ นายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล คณะวิจัยพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติและคณะ ในการหารือเรื่องการเตรียมความพร้อม “การจัดนิทรรศการศิลปกรรมสกุลช่างลำปาง” ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 1 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ