มร.ลป.ร่วมสัมมนาเครือข่าย การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ CEFR มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอ.ณฤติยา เพ็งศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และคณะเจ้าหน้าที่ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย การพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ CEFR ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ณ ห้องประชุม Delight โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย อ.ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษและการจัดทำข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR เป็นวิทยากร
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และมีการทดลองจัดทำร่างข้อสอบต้นแบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือเครือข่ายในการพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนด้านภาษาอังกฤษในอนาคตต่อไป
#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด