งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน”พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงาน พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงานวิจัย พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวม โดยการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) ณ วัดคำใน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นขุนยวม คณะสงฆ์ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนขุนยวม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านต่อแพ และโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ร่วมในพิธีส่งมอบศูนย์ประสานงานดังกล่าว

แผนโครงการวิจัยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือของคณะวิจัยจาก 3 สถาบันคือ รศ.ดร สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ พร้อมด้วย ดร.สราวุธ รูปิน จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งปัจจุบันเป็นแผนการดำเนินการในปีที่ 2

ภาพ  :  คณะวืทยาการจัดการ

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ