มร.ลป. ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมบางจาก ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.อภิชาติ โสภาแดง ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงาน FTI Academy เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมฯ ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสร้างหลักสูตรใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิตโดยมีหัวข้อประกอบด้วยการออกแบบหลักสูตร การทำหลักสูตรร่วม Demand based curriculum design การออกแบบหลักสูตรระยะสั้น Short course training for up-skill / re-skill / credit bank เพื่อเทียบโอนปริญญา การหารือในเรื่องความร่วมมือในการสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ พัฒนาในด้านคุณภาพเพื่อทำให้สินค้าไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก การพิจารณาโครงการวิจัยและทีมผู้ทำวิจัยที่ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการ และการให้ทุนการศึกษา การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันต่อไปในอนาคต

ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป.
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด