มร.ลป. ร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญประจำคลินิกเทคโนโลยี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ แก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) นำเสนอประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ทำร่วมกับพื้นที่ตำบลสันดอนแก้ว และได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนและฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่ บ้านแม่วะ บ้านสันดอนแก้ว และบ้านแม่ทาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด