งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และนางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้

การประชุมดังกล่าว เพื่อให้การเตรียมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งด้านการเตรียมการรับเสด็จฯ และการตรวจพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

ภาพ  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่