งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองประธานกรรมการอำนวยการชมรม TOBE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นางสาวอลิศรา ศรีกระจ่าง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีนายนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายสุนิติ พรายศรี ผู้แทนสำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง นายวัฒนา ราชคำ ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจสถานที่และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ และติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้สรุปรายละเอียดเรื่อง กำหนดการ ขั้นตอนพิธีการ การเตรียมการด้านสถานที่ เส้นทางเสด็จและการจราจร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการแพทย์ มาตรการป้องกันโควิด-19 และด้านอื่นๆ ให้ครอบคลุม เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง