มร.ลป. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับผู้แทนผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง พร้อมทั้งเป็นประธานในการเปิดการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความเห็นการนำเสนอการจัดทำข้อบังคับ ประกาศ ว่าด้วยนโยบายธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง โดยมี รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และ Workshop ระดมความคิด ร่วมกันจัดทำข้อบังคับ/ร่างประกาศฯที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลการดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด