มร.ลป.ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาสตร์ ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอ.ดร.มยุรี ชมพู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย แนวคิดของ Skill Mapping และการใช้แนวคิดของทักษะในระดับสากล โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย และ ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง