งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายเอกอาทิตย์ ตาใจ รองนายกองค์การบริหารนักศึกษา นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา และนางสาวบุญญดา มูลผึ้ง คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมสวิลโซเทล กรุงเทพฯ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กับความมั่นคงของน้ำ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บรรยายพิเศษ หัวข้อ นวัตกรรมน้ำบาดาลกับการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 32 ทีม

 

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ