ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านป่องนัก พลับพลาที่ประทับแรม โรงทหารนครลำปาง 2469 มณฑลทหารบกที่ 32

โดยการร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน พบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปางและภาคเอกชน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด