งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไข พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามที่ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นดังกล่าวกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา ไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือระดมความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นที่มีความไม่สอดคล้องกับประกาศกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการประกาศใช้ใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมของ กระทรวง อว และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อมูลประกอบเสนอไปยังรัฐมนตรี อว. และคณะ ต่อไป

 

ภาพ  :  คณะกรรมการงานสื่อสารองค์กร มร.ลป.

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ