งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมติดตามการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมติดตามการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมซักซ้อมเตรียมการรับเสด็จฯ และติดตามการมอบหมายภารกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้ประทานพระวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง