งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดลำปาง เป็นการสร้างองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยให้กับบุคคลในองค์กร และสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดให้ทุกส่วนราชการ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานประกอบการ เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยและรักษาวินัยจราจร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักรับรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ