งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา และประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลำปาง ระยะ 5 ปี (2566-2570) พัฒนาพื้นที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว สำหรับแผนปฏิบัติการฯ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุแผนพัฒนาจังหวัดลำปางต่อไป

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : ศศธร เครือนันตา