มร.ลป. ร่วมทีมบูรณาการสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน และอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์ังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ทีมบูรณาการสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนาศักยภาพผู้นำ 13 ตำบล จาก 13 อำเภอนำร่อง การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้ บันทึกความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานวิชาการ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม

การจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน เป็นการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน 13 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านดง ตำบลเมืองมาย ตำบลเวียงตาล ตำบลร่องเคาะ ตำบลหลวงใต้ ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลไหล่หิน ตำบลหัวเสือ ตำบลสบปราบ ตำบลล้อมแรด ตำบลเสริมขวาและตำบลผาปัง เพื่อพัฒนาพื้นที่ สร้างคนกลไก ทีมงาน และทบทวนแผนการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดรูปธรรมนำสู่การปฎิบัติเพื่อนำสู่การขยายผลทุกท้องถิ่นและเป็นต้นแบบเชิงนโยบายที่อบจ.ลำปางจะนำไปเป็นแนวทางในการลดขยะในรูปแบบต่างๆ ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า

พร้อมทั้งได้มีการอบรมในโครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะในครัวเรือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดลำปาง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล รณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง และเพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชนและท้องถิ่น มีทักษะในการจัดกระบวนการและการเรียนรู้ การติดตามแผนงานแบบสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายของโครงการจัดการขยะชุมชน โดยอ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม “ทบทวนแผนงานการจัดการขยะในชุมชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนนำร่องก่อนลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานชุมชน ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด