มร.ลป. ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)”

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วยรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลัง อว. กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมกับร่วมต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในการนี้รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ ผศ.ธงชัย ปันสุข อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “การฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกสกุลช่างลำปาง” และ “การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินสกุลช่างลำปางสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น” โดยงาน”มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” นี้จัดภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ซึ่งจัดเพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นให้บุคลากรจากสถาบันการศึกษา นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอดต่อไป