งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)”

รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วยรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พลัง อว. กับการพัฒนาภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมกับร่วมต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ในการนี้รศ.ดร.ศิริกร อิ่นคำ ผศ.ธงชัย ปันสุข อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “การฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกสกุลช่างลำปาง” และ “การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินสกุลช่างลำปางสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น” โดยงาน”มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” นี้จัดภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ซึ่งจัดเพื่อให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงกระตุ้นให้บุคลากรจากสถาบันการศึกษา นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาหรือสร้างสรรค์ พร้อมทั้งต่อยอดต่อไป