งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน

ในการนี้ได้มีการประชุมร่วมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์และ Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งพลเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้คนไทยรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4. เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ