งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมงานประชุมหารือระหว่าง รมว.อว. ผู้บริหาร อว. และผู้บริหาร มรภ. กลุ่มภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี และ ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) ผู้บริหารกระทรวง อว. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พร้อมทั้งเป็นการแนะนำผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง อว. และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวสรุปภาพรวมของการดำเนินงานของกระทรวง อว. ในช่วงเวลากว่า 3 ปี ตั้งแต่มีการจัดตั้งกระทรวง โดยเฉพาะผลงานและโครงการที่ได้ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากนั้น ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวบรรยายถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำเสนอแผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงที่จะดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จากนั้น ผู้แทนผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และผู้แทนผู้อำนวยการกอง สำนักปลัดกระทรวง อว. นำเสนอบทบาทของหน่วยงาน ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ร่วมกล่าวนำเสนอผลงานและบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคน และพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างกระทรวง อว. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ