ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข “Happy University”

อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ” Happy University” ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน และพัฒนาศักยภาพแกนนำโดยใช้แนวคิด Happy 8 และการจัดทำแบบประเมินระดับความสุข Happinometer โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างระบบนิเวศมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8 ) บรรยายทิศทางการสร้างสุของค์กรภาวะตาม 7 ยุทธศาสตร์เชิงรุกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข่าว : หอมนวล ศรีริ