มร.ลป. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนต่อเนื่องในปีที่ 3 ภายใต้เแผนงานวิจัย เรื่อง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG” มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยยกระดับศักยภาพและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการใช้องค์ความรู้ ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติและแนวทางนโยบายของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านมูลค่าและคุณค่าบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เกิดผลิตภัณฑ์มากมาย เป็นการยกระดับศักยภาพของชุมชนในวงกว้าง เพื่อการรับใช้สังคมอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด