งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วยรศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนา และ ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ และที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายแผนงาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและกลไกการส่งเสริม จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมระดมความคิดตามประเด็นการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งประเด็นการจัดสรรงบประมาณ (กองทุนศึกษาและกองทุน ววน.) และการจัดอันดับ Ranking กับการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยนวัตกรรม และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมจัดทำออกมาเป็นแผนภาพ Infographic เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ และรายงานต่อวุฒิสภา เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ทั้งการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร