มร.ลป. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดกิจกรรมเมื่อระหว่างวันที่ 9–11 มกราคม 2566 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหาร และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด