มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ประธานภูมิภาค – ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นประธานเปิดการประชุม

พร้อมกันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การบริหารและการจัดการรายได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยรศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #ราชภัฏลำปาง #มรลป #LPRU #LampangRajabhatUniversity #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค #ราชภัฏลำปางต้านคอรัปชั่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด