งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 (166)/2565

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ และ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับฟังคำชี้แจงและรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะความเห็นเพื่อการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี (ห้องประชุม 3) ชั้น 2 อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลฯ ซึ่งจะได้นำข้อเสนอจากการประชุมดังกล่าวไปพัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ต่อมาในภาคบ่าย เป็นการรับฟังคำชี้แจงจากสำนักงบประมาณเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหางบเงินอุดหนุน ค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เพียงพอ ได้รับเกียรติจากนายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ และอธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงครั้งนี้ด้วย และจากนั้นอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ได้ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 (166)/2565 ตามลำดับ

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร