งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การจัดประชุมในครั้งนี้หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง นำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด พร้อมด้วยคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นเป็นคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดลำปาง และการนำเสนอย่านชุมชนเก่า ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นมรดกจังหวัด ซึ่งได้จัดประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นอนุกรรมการและที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมกว่า 35 คน

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ