มร.ลป. ร่วมการประชุมคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานที่ประชุม ในครั้งนี้