งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย “การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากวัสดุทางการเกษตรสู่ในเชิงพานิชย์” ตามโครงการ Talent Mobility

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการวิจัยได้เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากวัสดุทางการเกษตรสู่ในเชิงพานิชย์” โดยมี อ.ดร.สุภาพร ดาวทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอ.ธีรวัฒน์ แสงกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นนักวิจัยร่วม โดยรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้กับตัวแทนคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญไตรภพ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่